بررسی ویژگی های روغن کاملینا پالایش شده به منظور تدوین استاندارد ملی
بررسی ویژگی های روغن کاملینا پالایش شده به منظور تدوین استاندارد ملی
این پژوهش برای اولین بار در کشور بر روی ویژگی های روغن پالایش شده کاملینا با هدف تدوین استاندارد ملی آن انجام شد. نمونه های تهیه شده مربوط به چهاراستان مختلف کشور شامل فارس، ایلام، همدان و کرمانشاه بودند که در پایلوت پالایش روغن های گیاهی شرکت بهشهر، فراوری شدند. به طورکلی ویژگی های مورد بررسی شامل ویژگی‌های کیفی و پایداری اکسایشی، فیزیکوشیمیایی، پروفایل اسید چرب و ترکیب توکوفرولی بودند. محدوده کمینه‌-‌ بیشینه بدست آمده برای شاخص‌های ویژگی‌های کیفی و پایداری شامل عدد پراکسید 1/94-1/70 میلی اکی‌والان‌گرم اکسیژن بر کیلوگرم روغن، اسیدیته0/11-0/08 درصد، عدد آنیزیدین 7/33-2/7 و عدد توتوکس 11/21-6/06 بود. این محدوده در خصوص ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی شامل میزان رطوبت 0/09-0/02 درصد، ضریب شکست1/47-1/46، رنگ قرمز 2-0/95، رنگ زرد 30-17، عدد یدی 151/58-146/85، عدد صابونی 192/90- 187/76 و مواد غیر قابل صابونی 0/96-0/76درصد بود و گلوکوزینولیت در نمونه ها یافت نشد. مهمترین اسیدهای چرب شناسایی شده به ترتیب مقدار شامل لینولنیک (35/56-32/59درصد)، اولئیک(19/22-15/09درصد)، لینولئیک(18/31-16/50درصد)، ایکوزانوئیک(15/67-11/71درصد) و پالمیتیک اسید با حدود6/02-5/10درصد بودند. مقدار اسیدهای چرب ترانس C18:1t و C18:2t در این روغن ناچیز بود. اجزای توکوفرولی این روغن به آلفا، گاما و دلتا توکوفرول اختصاص یافت که بیشترین جز توکوفرولی آن گاما توکوفرول بود. محدوده کمینه و بیشینه گاما توکوفرول 665/24 - 556/32میلی گرم در کیلوگرم بدست آمد. مقادیر بدست آمده حاکی از وجود قابل توجه مقدار توکوفرول در روغن ها علیرغم اعمال فرآیند پالایش بود. نتایج بعد از مقایسه با سایر مطالعات صورت گرفته در کشور و سایر کشورها با اجماع نقطه نظرات متخصصین و ذی ربطان در قالب محدوده ویژگی ها تعیین و به صورت پیش نویس استاندارد ملی تدوین شد.
پایان یافته
1399/11/18
1401/03/02
کار فرما
معاونت علمی ریاست جمهوری
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1401/02/11