بررسی و تعیین وضعیت فنی و سیستمی آزمایشگاه های CNG مستقر در استان تهران بر اساس الزامات استانداردهای ملی مربوطه
بررسی و تعیین وضعیت فنی و سیستمی آزمایشگاه های CNG مستقر در استان تهران بر اساس الزامات استانداردهای ملی مربوطه
اداره کل استاندارد استان تهران در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بخشی از فعالیت های قابل انتقال خود را به بخش خصوصی واگذار کرده است. خدمات آزمایشگاه های آزمون، بخش مهمی از فعالیت های بسیاری از واحدهای تولیدی، سازمان های تحقیقاتی، دانشگاه ها و نهادهای تصمیم گیرنده در ارزیابی انطباق کالاهای تولید داخل و نیز کالاهای وارداتی مشمول اجرای استاندارد اجباری و ضوابط فنی را دربر میگیرند. عملکرد آزمایشگاه ها نقش مهمی در تعیین کیفیت وکارایی تولید، پیشبرد علم وگسترش و تسهیل معاملات بین المللی دارند، آزمایشگاه همکار، این اطمینان را ایجاد می کند که کالاهای آزمون شده در آزمایشگاه های همکار با الزامات مشخص شده در استانداردها و مقررات مطابقت دارد. استاندارد سازی با تلاش در جهت افزایش سطح کیفیت کالا و خدمات، نقش قابلتوجهی را در پیشرفت صنعت و اقتصاد ایفا می نماید. تعداد حدود 40 آزمایشگاه همکار در زمینه تست سیلندر بر اساس استاندارد 6792 در استان تهران مشغول به فعالیت هستند. تائید صلاحیت و ارزیابی آزمایشگاه های همکار آزمون و کالیبراسیون و نظارت بر عملکرد آن ها بر طبق روش اجرایی "تمدید، تعلیق و ابطال گواهینامه آزمایشگاههای همکار" به شماره مدرک 111/208/ر (تجدید نظر 5) بر عهده ادارات کل استاندارد استان ها می باشد که به برنامه ریزی و نیروی انسانی متخصص دقیق نیازمند است. با توجه به فراوانی آزمایشگاه های همکار در استان تهران و گستردگی دامنه فعالیت آنها از یک طرف و محدودیت نیروی انسانی لازم برای انجام این امر در اداره کل از طرف دیگر، این اداره طی تفاهم نامه ای که با پژوهشگاه استاندارد منعقد نموده، هدف اصلی این پژوهش، " بررسی وضعیت فنی و سیستمی آزمایشگاه های سیلندرهای سی ان جی مستقر در استان تهران بر اساس الزامات استاندارد ملی2976 "می باشد. نتایج حاصل از بررسی های آماری بر روی گزارشات آزمایشگاه ها در سال 1396 بیانگر 28 درصد عدم انطباق های سیستمی و 72 درصد عدم انطباق های فنی می باشد که بیشترین عدم انطباق های سیستمی مشترکاً مربوط به دو بند پیاده سازی سیستم کیفیت و کفایت مستندات، روش های اجرایی (11 درصد) و بیشتر عدم انطباق های فنی مربوط به تجهیزات/ مواد مرجع/ مواد اولیه (35 درصد) است. همچنین نتایج حاصل از بررسی های بعمل آمده بر روی گزارشات آزمایشگاه ها در سال 1397 بیانگر 16 درصد عدم انطباق های سیستمی و 84 درصد عدم انطباق های فنی می باشد که بیشترین عدم انطباق سیستمی مربوط به پیاده سازی سیستم کیفیت ( 10 درصد) و بیشتر عدم انطباق های فنی مربوط به تجهیزات/ مواد مرجع/ مواد اولیه (66 درصد) است.
پایان یافته
1399/03/17
1401/03/02
کار فرما
پژوهشگاه استاندارد
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1401/02/05