بررسی و تعیین وضعیت فنی و سیستمی آزمایشگاه های خودرو و نیرو محرکه مستقر در استان تهران بر اساس الزامات استانداردهای ملی مربوطه
بررسی و تعیین وضعیت فنی و سیستمی آزمایشگاه های خودرو و نیرو محرکه مستقر در استان تهران بر اساس الزامات استانداردهای ملی مربوطه
توجه خاص اقتصاد ایران به صنعت خودرو و رشد سریع این صنعت در ایران از یک سو وجود رقبای داخلی و احتمال ظهور رقبای خارجی از سوی دیگر، باعث ایجاد جو رقابتی در میان سازمان ها و تلاش پایان ناپذیر آنها در جهت بهبود کیفیت خدمات و محصولات و برآورده ساختن انتظارات و نیازهای مشتریان سبب گردیده که عملکرد آزمایشگاه های همکار نقش مهمی در کیفیت و کارآیی ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﭘﻴﺸﺒﺮﺩ ﻋﻠﻢ و گسترش و تسهیل معاملات بین المللی دارا باشد و بسیاری از تصمیم‌های سازمان های استاندارد در مورد صدور، ابطال و تمدید پروانه کاربرد علامت استاندارد بر پایه نتایج این آزمایشگاه ها گرفته می شوند، از دیر باز ارائه راهکارهایی برای ارزیابی و بهبود عملکرد آنها مورد توجه جوامع بین المللی بوده است. در این راستا فرایندی به نام "ارزیابی انطباق" معرفی شده که در طی این فرایند مشخص می شود خدمات آزمایشگاهی الزامات لازم را تامین می کند یا خیر. هدف اصلی این پژوهش، " بررسی و تعیین وضعیت فنی و سیستمی آزمایشگاه های همکار خودرو و نیرو محرکه مستقر در استان تهران بر اساس الزامات استانداردهای ملی مربوطه"می باشد. موضوعات مورد مطالعه در این طرح شامل: 1-رتبه بندی سالانه و رتبه بندی چهار ساله آزمایشگاه های خودرو و نیرو محرکه همکار تهران از سال96 تا 99 با استفاده از مدل ویکور، 2- مقایسات کلی عدم انطباق های سیستمی و فنی این آزمایشگاه ها طبق الزمات روش اجرایی ارزیابی آزمایشگاه های همکار استانی انجام شده است. شایان ذکر است این الزامات شامل "کفایت مستندات، اجرا و پیاده‌سازی سیستم کیفیت، هویت آزمایشگاه، ممیزی داخلی و بازنگری مدیریت، تجهیزات، کالیبراسیون، آموزش کارکنان، شرایط محیطی، روش آزمون، صحه گذاری، بند تضمین کیفیت و گزارش آزمون" می باشد. در نهایت نتایج حاصل از کاربرد این مدل با استفاده از نرم افزار MATLAB، تجزیه و تحلیل میگردد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که: از 27 آزمایشگاه مورد بررسی در رتبه بندی به تفکیک در سال های 96 و97، تعداد 6 آزمایشگاه بالاترین رتبه یا به عبارتی کمترین عدم انطباق و 7 آزمایشگاه پایین ترین رتبه یا به عبارتی بیشترین عدم انطباق را به دست آورده اند. از 26 آزمایشگاه جهت رتبه بندی در بازه زمانی سال 99-98، تعداد 5 آزمایشگاه بالاترین رتبه یا به عبارتی کمترین عدم انطباق و 6 آزمایشگاه پایین ترین رتبه یا به عبارتی بیشترین عدم انطباق را به دست آورده اند. از 25 آزمایشگاه جهت رتبه بندی نهایی در چهارسال، تعداد 5 آزمایشگاه بالاترین رتبه یا به عبارتی کمترین عدم انطباق و 6 آزمایشگاه پایین ترین رتبه یا به عبارتی بیشترین عدم انطباق را بدست آورده اند. همچنین نتایج بدست آمده از بررسی مقایسات بر اساس معیارهای مربوط به عدم انطباق های فنی و سیستمی نشان می دهد روند تعداد عدم انطباق فنی نسبت به عدم انطباق‌ سیستمی افزایشی می باشد و اینکه از میان معیارهای فنی مورد مطالعه گزارش دهی آزمون، آموزش کارکنان کمترین عدم انطباق و معیار مربوط به تجهیزات بیشترین عدم انطباق را دارا می باشد و از میان معیارهای سیستمی هویت آزمایشگاه و ساختار سازمانی کمترین عدم انطباق و کفایت مستندات بیشترین عدم انطباق را دارا می باشد. ارزیابی آزمایشگاه های خودرو و نیرو محرکه، بر اساس الزامات روش اجرایی ارزیابی آزمایشگاه¬های همکار ادارات استانی استفاده شده است.
پایان یافته
1399/03/17
1401/03/02
کار فرما
پژوهشگاه استاندارد
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1401/01/22