بررسی روش های آزمون اکراتوکسین A در مواد غذایی و بهینه سازی روش مناسب برای آزمون برای اندازه گیری اکراتوکسین A در عصاره شیرین بیان
بررسی روش های آزمون اکراتوکسین A در مواد غذایی و بهینه سازی روش مناسب برای آزمون برای اندازه گیری اکراتوکسین A در عصاره شیرین بیان
در این طرح، روش های مختلف اندازه گیری اکراتوکسین A در مواد غذایی مختلف با استفاده از روش HPLC بررسی گردید. همچنین مقالات مختلف در مورد بررسی اکراتوکسین A در پودر عصاره شیرین بیان جمع آوری و مطالعه شده و سپس نسبت به انتخاب بهترین روش و کاراترین آنها با توجه به ماتریس مورد بررسی اقدام شد. روش انتخاب شده بهینه گردید و بر روی سه نمونه مختلفی که قبلا مورد آزمون قرار گرفته بودند و نتایج آنها در دسترس بود روش بررسی گردید. مراحل تعیین دقت و صحت روش انجام شد. نتایج بررسی روی سه نمونه کنترل کیفی با غلظت مشخص بیانگر کارایی روش راه اندازی شده می باشد. اما در مورد نمونه هایی بجز نمونه های کنترل کیفی با روش مذکور در برخی موارد نتایج مثبت کاذب مشاهده گردید. لذا در صورت مشاهده آلودگی با روش ارائه شده لازم است که با روش LC-MS در مورد تایید نتیجه اقدام گردد.
پایان یافته
1399/12/16
1401/03/03
کار فرما
آزمایشگاه تحقیقاتی علوم حیاتی فاروق
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1401/01/23
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده های کشاورزی

مجری : خانم دکتر منصوره مظاهری