بهینه سازی درصد قند کل پودر کیک نیمه آماده
بهینه سازی درصد قند کل پودر کیک نیمه آماده
پودر کیک یک محصول نیمه آماده است که پس از تبدیل به کیک، ویژگی های آن باید به عنوان یک مقیاس از هر دو بعد نظارتی و مصرف کننده با کیک صنعتی آماده ی مصرف قابل مقایسه و انطباق باشد. بهینه سازی درصد قند کل پودر کیک نسبت به مقدار فعلی مشخص شده در استاندارد ملی به شماره 6949 با هدف دستیابی به حداقل مقدار بهینه ی قند کل در فرمولاسیون با حفظ ویژگی های ارگانولپتیک، رئولوژیک، فرآیند پذیری، ظاهری و متناسب سازی با فرآورده های صنعتی آماده با کاربرد مشابه (مانند کیک آماده صنعتی) مورد مطالعه قرار گرفت. در این مطالعه اثر درصدهای مختلف قند پودر کیک بر خواص فیزیکی - شیمیایی و ویژگی های حسی در فرمولاسیون کیک وانیلی و کاکائویی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج رنگ سنجی کیک های وانیلی و کاکائویی نشان داد که بین تیمارهای مختلف که دارای درصدهای مختلف قند هستند، اختلاف معنی دار از نظر شاخص های *a* ، b و *L وجود دارد. به طور کلی، هم در کیک وانیلی و هم در کیک کاکائویی، با افزایش درصد قند پودر کیک، شاخص * aو * b افزایش و شاخص *L کاهش یافت. نتایج ارزیابی حسی تیمارها نشان داد که کیک وانیلی دارای 36درصد قند و کیک کاکائویی دارای 40درصد قند بالاترین مطلوبیت را از نظر ارزیاب ها داشتند.
پایان یافته
1399/12/01
1401/03/18
کار فرما
شرکت آریا اسپانو
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1401/02/31
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده های کشاورزی

مجری : خانم دکتر فرناز دستمالچی - خانم مریم محمدی