تقویم دوره آموزشی ویژه همکاران سازمان ملی استانداردسه ماه چهارم 1401

 

ردیف 

عناوین دوره آموزشی

میزان‌ساعت
 زمان‌اجرای دوره ها
 استاد
زمان برگزاری
1 آشنایی با نهاد های گواهی کننده سیستم مدیریتی
8 دی آقای خیری

1401/10/3

2 مدیریت /مهندسی کیفیت بهره وری
16 دی
آقای طالبی 
1401/10/11-12

3

مبانی ،تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد9001

16 دی
آقای فیض
1401/10/13-14
4
 محیط زیست و دولت سبز
8
 دی  آقای عسکری
 1401/10/18
 5 گواهی انطباق محصول
 8 دی 
 آقای خیری
 1401/10/20
6
 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
8
 دی  آقای فرخی
 1401/10/21
7
مدیریت برنامه ریزی و استراتژیک و جاری سازی استراتژی ها با استفاده از BSC
 8 دی
 آقای جهانگیریان
1401/10/25
8
آشنایی با الگوی اسلامی ایرانی  پیشرفت
 8 دی 
 آقای طالبی
1401/10/27
9
بودجه ریزی برنامه ریزی و پیش بینی 2
8
دی
آقای حیدری 
 1401/10/28
10
استاندارد 17020
 8  بهمن
 آقای غنی
1401/11/1
11
 رویکرد نوین در روابط عمومی
 8 بهمن
 آقای حسن زاده
 1401/11/4
 12 علم قانون گذاری و تفسیر حقوق
 8 بهمن
 آقای مدحی
1401/11/5
 13 شاخص های بهره وری انرژی 
16
بهمن
 آقای حسن بگی
1401/11/8-9
 14 مدیریت امنیت اطلاعات
8
بهمن
 آقای جهانگیری
 1401/11/10
15
گزارش نویسی(فنون و روش های گزارش نویسی اداری)
8
بهمن
آقای صفری
1401/11/17
 16 آشنایی با فرآیند کاری RISCAM-SMIIC-CE
8
بهمن
خانم شاد روانان
1401/11/19
 17 آموزش هوش تجاری 
36
بهمن
خانم احمد زاده
 1401/11/23-26
 18 بازرسی فنی کنترل خودرو 
8
 اسفند
 آقای حلم زاده
1401/12/1

فایل های آموزشی

جهت دانلود فایل های آموزشی اینجا کلیلک کنید.