دانش آموختگان دکتری پژوهش محور

ردیف نام و نام خانوادگی دانشجو شماره دانشجویی رشته تحصیلی عنوان پایان نامه عنوان مقالات نیمسال ورود نیمسال فراغت از تحصیل
۱

 بابک سامانی پور

بابک سامانی پور

۶۲۱۶۹۰۰۰۱

 علوم و صنایع غذایی-مهندسی صنایع غذایی  تاثیر مراحل آماده سازی نمونه در بهینه سازی روش اندازه گیری آکریلامید در فرآورده های سیب زمینی با استفاده از روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا

- Analysis of acrylamide from potato chips using an amino column followed by PDA as the detection system in HPLC

 

- Comparing applying different chromatographic columns for acrylamide analysis in potato chips by high-performance liquid chromatography

نیمسال دوم - سال تحصیلی

۱۳۹۰-۱۳۹۱

نیمسال دوم - سال تحصیلی

۱۳۹۷-۱۳۹۸
۲

اکرم مقصودی چرزه خون

اکرم مقصودی  چرزه خون

۵۳۵۳۱۹۲۰۰۴

 شیمی-تجزیه  سنتز و مشخصه یابی نانوساختارهای اکسید فلزی بر پایه غشای نانومتخلخل اکسید آلومینیوم آندایز شده به منظور حذف آرسنیک از محیط آبی

- Optimization of effective parameters in the synthesis of nanopore anodic aluminum oxide membrane and arsenic removal by prepared magnetic iron oxide nanoparticles in anodic aluminum oxide membrane via ultrasonic hydrothermal method

 

- بررسی پارامترهای موثر در تشکیل ساختارهای نانومتخلخل و منظم اکسید آلومینیوم آندایز شده

نیمسال دوم - سال تحصیلی

۱۳۹۲-۱۳۹۳

نیمسال اول- سال تحصیلی

۱۳۹۷-۱۳۹۸

 ۳

 محمدمهدی مصطفوی

محمدمهدی مصطفوی

 ۵۳۵۳۲۹۲۰۰۵

 شیمی-آلی  سنتز، شناسایی و کاربردهای کاتالیستی نانوکامپوزیت های بر پایه چارچوب های فلز-آلی و نانوذرات مغناطیسی اصلاح شده در واکنش های چندجزئی

- Fe3O4/MIL-101 (Fe) nanocomposite as an efficient and recyclable catalyst for strecker reaction

 

- Synthesis, characterization and heterogeneous catalytic activity of sulfamic acid functionalized magnetic IRMOF-3

نیمسال دوم - سال تحصیلی

۱۳۹۲-۱۳۹۳

 

نیمسال اول- سال تحصیلی

۱۳۹۷-۱۳۹۸

۴

 مریم جهان بیگلری

مریم جهان بیگلری

۵۳۵۳۴۹۲۰۰۶

 مهندسی نساجی-شیمی نساجی و علوم الیاف  بررسی خواص مکانیکی، گرمایی و ریخت شناسی نانو الیاف کامپوزیتی با عملکرد بالا بر پایه مخلوط پلی آمید آلیفاتیک/ پلی آمید آلیفاتیک-آروماتیک/گرافن اکساید

- Novel composite nanofibers based on polyamide 66/graphene oxide-grafted aliphatic-aromatic polyamide: preparation and characterization

 

- تولید و مشخصه یابی نانوالیاف نوین با پایداری گرمایی از مخلوط پلی آمید ۶۶/پلی آمید-ایمید

نیمسال دوم - سال تحصیلی

۱۳۹۲-۱۳۹۳

نیمسال دوم - سال تحصیلی

۱۳۹۷-۱۳۹۸

۵

زهره تقوایی

 زهرا تقوایی

۶۲۱۶۹۰۰۰۲

علوم و صنایع غذایی-مهندسی صنایع غذایی بهینه سازی روش آنالیز هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای در روغن زیتون با اتکا به منابع زیتون ایرانی

- The potential of law temperature extraction method for analysis of polycyclic aromatic hydrocarbons in refined olive and refined pomace olive oils by HPLC/FLD

 

- Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in olive and refined pomace olive oils with modified low temperature and ultrasound-assisted liquid-liquid extraction method followed by the HPLC/FLD

نیمسال دوم - سال تحصیلی

۱۳۹۰-۱۳۹۱

نیمسال اول - سال تحصیلی

۱۳۹۴-۱۳۹۵