کارآموزی مدیران کنترل کیفیت

با توجه به اجباری بودن گذراندن دوره کارآموزی به منظورتائیـد صـلاحیت، نصـب و عزل مدیران کنترل کیفیت و صدور گواهینامه مربوطـه و همچنـین تمدیـد آن برابـر تبصره 6 ماده 9 قانون سازمان، مدیران کنترل کیفیت واحد های تولیدی/ خـدماتی موظفند روش های کنترل کیفیت محصول / خدمات را بر اساس اسـتانداردهای ملـی ایران ودر موارد خاص بر اساس استانداردهای بین المللی آموزش ببینند. این آموزش ها در آزمایشگاه های پژوهشگاه، ادارات کل استانی و آزمایشگاه های همکار سـازمان بـه صورت کارآموزی انجام می پذیرد.
هدف از انجام کارآموزی، آشنایی مدیران کنترل کیفیت با روش های کنترل کیفیت محصولات / خدمات بر اساس استانداردهای ملی می باشد و در موارد خاص که برای محصول و یا خدمات مورد نظر، استاندارد ملی تدوین نشده باشد، استانداردهای بین المللی و به کارگیری آنها در امر کنترل کیفیت محصول و خدمات بنابر ضرورت مد نظر می باشد.
 کارآموزی در پژوهشگاه استاندارد با استفاده از سامانه کارآموزی و از طریق ثبت نام توسط رابطین آموزش در ادارات کل استاندارد استان ها انجام می گیرد. شایان ذکر است که این سامانه کارآموزی برای کارآموزی کارشناسان آزمایشگاه های همکار نیز قابل بهره برداری می باشد.

 

ارتباط و درخواست مستقیم مدیران کنترل کیفیت برای شرکت در دوره های آموزشی پژوهشگاه

 پژوهشگاه استاندارد در راستای توسعه آموزش و ترویج فرهنگ استاندارد و استانداردسازی اقدام به برگزاری دوره های آموزشی درخواستی مدیران کنترل های کیفیت واحدهای صنعتی و تولیدی می نماید. 

با توجه به اینکه گاهی مدیران محترم کنترل کیفی نیاز به دوره فوری دارند، پژوهشگاه استاندارد فرم ذیل را جهت ارتباط مستقیم طراحی نموده است. چنانچه نیاز  فوری به گذراندن دوره کارآموزی در پژوهشگاه استاندارد را دارید از طریق فرم ذیل اقدام نمایید.

 

 

درخواست شرکت در دوره های کارآموزی

فرم درخواست کارآموزی مدیران کنترل کیفیت

جهت درخواست دوره کارآموزی یا آموزش از پژوهشگاه استاندارد فرم ذیل را تکمیل و ارسال نمایید.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*