برگزاری دوره آموزشی استاندارد5

5
5
5

هدف از برگزاری

در این دوره، چیدمان و شیوه قرارگیری اجزای مختلف یک استاندارد ملی ایران و نحوه بیان و نگارش این اجزا معرفی میشود، برخی از مطالب در بخش سرفصل ها عنوان شده است.

سرفصل ها

آشنایی با ساختار و مقررات نگارش استاندارد ملی ایران (استاندارد ملی ایران شماره 5)

ماهیت استاندارد ملی 
قالب کلی استانداردهای ملی 
نحوه تدوین IDENTICAL معادل یکسان
تحوه تدوین MODIFICATION ترجمه تغییر یافته
نحوه تدوین ENDORSEMENT تنفیذ
شیوه نگارش فرمولها 
نحوه ارجاع به بندهای استاندارد و ارجاع به استانداردهای دیگر 
مراجع الزامی (شیوه نگارش مراجعی که به صورت الزامآور در استاندارد به آنها ارجاع داده شده است) 
شکلها و جدولهای درون استاندارد 
روشهای نمونهبرداری و آزمون
اندازه و نوع قلم در قسمت های مختلف متن 
الگوی الکترونیکی نگارش استانداردهای ملی ایران (نحوه کار با نرم افزار word)
آشنایی با پیشگفتارها و طرح های روی جلد استانداردها 
منابع کتابنامه (شیوه نگارش منابعی که به صورت آگاهیدهنده در استاندارد به آنها اشاره داده شده است)

 

 

 

تقویم برگزاری در سال 1401

جهت مشاهده تقویم آموزشی 1401 به لینک زیر مراجعه فرمایید:

https://www.standard.ac.ir/fa/courses/calender

شماره های تماس

شماره های تماس: 7- 32806031(026)

داخلی 2764