پژوهشگاه استاندارد|مدیریت ارزیابی ریسک|فهرست استاندارد های ملی مرتبط با ریسک و مدیریت ریسک

ردیف

منبع

عنوان استاندارد

شماره استاندارد

1

ISO 28801:2011

طرح های جفت نمونه گیری با مشخصه های کیفی وصفی با کمترین اندازه نمونه، با درنظر داشتن شاخص کیفیت ریسک تولید کننده (PRQ) و شاخص کیفیت ریسک مصرف کننده (CRQ)

16709

2

IEC 62305-2:2010

حفاظت در برابر اذرخش – قسمت 2: مدیریت ریسک

62305-2

3

ETSI TS 102 165-1 : 2006

پروتکل ها و سرویس های همگرای اینترنت و مخابرات برای شبکه بندی پیشرفته(TISPAN)- روش ها و پروتکل ها- قسمت اول: روش و پیش نویس تحلیل تهدید، ریسک، اسیب پذیری

102165-1

4

ISO 16312-1 : 2010

راهنمای ارزیابی اعتبار مدل های فیزیکی اتش برای کسب داده های درجه سمیت خروجی های حاصل از اتش به منظور ارزیابی خطر و ریسک- قسمت 1 : معیارها

13379-1

5

ISO/TR 11633-1 : 2009

اطلاع رسانی سلامت – مدیریت امنیت اطلاعات برای نگهداری از راه دور وسایل پزشکی و سیستم های اطلاعات پزشکی - قسمت 1: الزامات و تحلیل ریسک

16289-1

6

ISO 31000 : 2009

مدیریت ریسک - اصول و رهنمودها

13245

7

IEC 62198 : 2001

مدیریت ریسک پروژه - رهنمودهای کاربردی

7421

8

ISO/IEC 30121 : 2015

فناوری اطلاعات -چارچوب مخاطره ( ریسک) جرم شناسی رقمی  (دیجیتالی )از منظر حاکمیت

20334

9

ISO/TR 18128 : 2014

اطلاعات و دبیرش( مستندسازی ) - ارزیابی ریسک (مخاطرات ) برای فرآیند پیشینه ها و سامانه ها

20431

10

ISO/TS 12901-1 : 2012

فناوری نانو - مدیریت ریسک شغلی - نانو مواد مهندسی شده قسمت 1: اصول و رهیافت ها

19816-1

11

API 17N : 2009

رویه توصیه شده برای قابلیت اطمینان سیستم تولید زیر دریا و مدیریت ریسک فنی

13423

12

ISO/IEC/Guide 73 : 2009

مدیریت ریسک - واژگان

13246

13

ISO/TS 22367 : 2008

ازمایشگاه های پزشکی - کاهش خطا از راه مدیریت ریسک و بهبود مستمر

13304

14

-1 CAC/GL63: 2007 : -1

روش های اجرای اصول مدیریت ریسک میکروبی – ایین کار

19727

15

ISO 12100 : 2010

ایمنی ماشین­الات- اصول کلی طراحی- ارزیابی ریسک و کاهش ان

12100

16

ISO 13824 : 2009

مبانی طراحی سازه­ها- اصول کلی ارزیابی ریسک در سامانه­های دربردارنده سازه­ها

17893

17

-1 IEC 80001-1:2010 به صورت adaption : -1

کاربرد مدیریت ریسک برای شبکه های IT بکار رفته در وسایل پزشکی-قسمت 1نقش ها مسیولیت ها و فعالیت ها

80001-1

18

-1 IEC 60300-3-9: 1995 Ed.1.0 : -1

مدیریت قابلیت اعتماد-قسمت 3 :راهنمای کاربرد-بخش 9: تحلیل ریسک سیستم های تکنولوژیکی

60300-3-9

19

ASTM E 2205 : 2009

اقدام اصلاحی مبتنی بر ریسک برای حفاظت منابع بوم­شناختی راهنما

16449

20

ISO/TS 12901-2 : 2014

فناوری نانو - مدیریت ریسک شغلی برای نانومواد مهندسی شده - قسمت 2: استفاده از رویکرد باندهای کنترل

19816-2

21

-1 IEC/ISO 31010: 2009 : -1

مدیریت ریسک – تکنیک­های ارزیابی ریسک

14560

22

ISO 17666 : 2003

سیستم‌های فضایی- مدیریت ریسک

13004

23

CODEX 30 : 2014

ارزیابی ریسک میکروبی - اصول و راهنمای اجرا

20835

 

شماره استاندارد

عنوان فارسی

منبع

ردیف

11844-4

مراکز کنترل طراحی ارگونومیک- قسمت چهارم: نقشه و ابعاد ایستگاههای کاری (کارگاه ها)

ISO 11064-4 : 2004

1

11844-7

طراحی ارگونومیکی برای مراکز کنترل-قسمت هفتم: اصول ارزیابی مراکز کنترل

ISO 11064-7 : 2006

2

5241-3

ارگونومی رویکرد کلی، اصول و مفاهیم

سایر چند منیعی : -1

3

16487

ارگونومی الزامات صفحه تصویر

ISO 26800 : 2011

4

11844-6

نیازهای ارگونومیک در طراحی نمایشگرها و کنترل کننده ها . بخش دوم : نمایشگرها

ISO 11064-6 : 2005

5

10151-2

طراحی ارگونومیکی برای مراکز کنترل-قسمت ششم: الزامات زیست محیطی

ISO 9355-2 : 1999

6

14337

خودروهای جاده‌ای- جنبه‌های ارگونومی اطلاعات حمل و نقل و سیستم‌های کنترل ازمون تغییرباندحرکت شبیه سازی شده برای دسترسی به سایرکنترل کننده های ثانویه داخل خودرو

ISO 26022 : 2010

7

13605

ارگونومی محیط های حرارتی اصطلاحات و نمادها

ISO 7731 : 2003

8

14352

ارگونومی- جابجایی دستی-

قسمت 1: بلند کردن و حمل کردن

ISO 24500 : 2010

9

9241-420

ارگونومی علایم خطر برای مکان های عمومی و محیط های کار - علایم شنیداری خطر

ISO 9241-420 : 2011

10

14956-1

ارگونومی طراحی دستیابی­پذیر علایم شنیداری برای محصولات مورد استفاده مصرف­کنندگان

ISO 11228-1 : 2003

11

10147

ارگونومی تعامل انسان- سیستم قسمت 420: انتخاب وسایل ورودی فیزیکی

ISO 13731 : 2001

12

18375

ارگونومی-طراحی دسترسی-ویژگی­های مقایسه­ای درخشندگی لامپ­های رنگی وابسته به سن افراد

ISO 24502 : 2010

13

5241-16

الزامات ارگونومیکی برای کارهای اداری با پایانه‏های صفحه نمایشگر دیداری (VDTs)-
قسمت 16:روش‏های دستکاری مستقیم

ISO 9241-16 : 1999

14

14354

ارگونومی ارزیابی کرنش حرارتی با اندازه­گیری­های فیزیولوژیکی

ISO 9886 : 2004

15

14956-2

ارگونومی- حمل دستی بار- قسمت 2 : کشیدن و هل­دادن

ISO 11228-2 : 2007

16

5241-6

الزامات ارگونومیکی برای کارهای اداری با پایانه‏‏های صفحه نمایشگر دیداری (VDTs)-
قسمت 6: راهنمای محیط‏های کاری

ISO 9241-6 : 1999

17

5241-303

ارگونومی تعامل انسان- سامانه -قسمت 303: الزامات صفحه¬های نمایشگر دیداری الکترونیکی

ISO 9241-303 : 2011

18

5241-154

ارگونومی تعامل ‌انسان- سامانه-قسمت 154 :برنامه‌ها‌ی کاربردی پاسخ تعاملی صدا (IVR)

ISO 9241-154 : 2013

19

13209

ارگونومی محیط حرارتی-فضاهای کاری سرد، ارزیابی و مدیریت خطر

ISO 15743 : 2008

20

8012

ارگونومی - سیگنالهای خطر دیداری - الزامات عمومی ، طراحی و ازمون

ISO 11428 : 1996

21

5241-300

ارگونومی تعامل انسان- سامانه- قسمت 300- مقدمه‌ای بر نیازمندی‌های نمایش‌گر دیداری الکترونیکی

ISO 9241-300 : 2008

22

7560

نیازهای ارگونومیک در طراحی نمایشگرها و کنترل کننده ها . قسمت اول : ارتباط متقابل انسان با نمایشگرها

ISO 15005 : 2002

23

18374

تخته نگارشی(تخته سیاه و وایت برد) برای مراکز اموزشی-الزامات ارگونومی و ایمنی و فنی(جایگزین استانداردهای ملی 5065و 965)

ISO 28803 : 2012

24

10150-1

ارگونومی محیط­های حرارتی- روش­های ارزیابی پاسخ­های افراد به تماس با سطوح - قسمت 3: سطوح سرد

ISO 13732-1 : 2006

25