فرم فیزیکی ثبت نام(لطفا دانلود کرده، تکمیل کنید و در جای مناسب بارگزاری کنید.
آئین نامه مسابقات بتن را از لینک زیر دانلود کرده و مطالعه فرمایید
۱۸ اسفند ۱۴۰۱
این فرم تاکنون 246 مرتبه پر شده است.

ثبت نام نهایی مسابقات بتن

مشخصات تیم
*
*
*
سرپرست تیم:
*
*
*
*
عضو دوم:
*
*
*
*
*
عضو سوم:
عضو چهارم:
قابل توجه تیم های شرکت کننده:
ارتباط با دبیرخانه:
پست الکترونیک مدیر کنترل کیفت برای مکاتبات با دبیرخانه *
اخبار مسابقات
معرفی نامه مدیر واحد تولیدی
* لطفا اسکن معرفی نامه را در محل بالا بارگزاری نمایید.
* لطفا عکس فیش واریزی را در محل بالا بارگزاری نمایید.
تاییدیه ثبت نام توسط دبیرخانه مسابقات:


* = ضروری