انجام طرح پژوهشی بررسی ترکیبات شیمیایی روغن استخراجی از بذر انواع خربزه

مطالعه حاضر به منظور بررسی ترکیبات شیمیایی روغن استخراج شده از سه رقم مختلف بذر خربزه (ازبکی-روسی، سوسکی، سوسکی سبز) کشت شده در  ایران انجام شد. در این بررسی اجزای درشت مغذی (چربی، پروتئین، فیبر، کربوهیدرات و خاکستر)، پروفایل اسید چرب (با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی)،  ترکیبات استرولی (با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی)، ترکیبات فنلی (با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی مایع)، توکوفرول‌ها (با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی مایع) و پایداری اکسیداتیو (با استفاده از دستگاه رنسیمت) در روغن سه نوع دانه خربزه تعیین شد.

نتایج این بررسی نشان داد که روغن‌ دانه ‌خربزه‌های ایرانی می‌توانند منبع خوبی برای اسید لینولئیک، استرول‌ها (به ویژه بتاسیتوسترول) و همچنین ترکیبات فنلی بوده و علاوه بر آن، کنجاله‌های دانه خربزه (پس از استخراج روغن) به دلیل محتوای قابل توجه فیبر خام و پروتئین می تواند به عنوان ماده اولیه در تولید خوراک دام به کار رود. همچنین در بین توکوفرول‌های موجود در این نوع روغن، گاماتوکوفرول بیشترین مقدار را به خود اختصاص داد.

 

📧 روابط عمومی پژوهشگاه استاندارد📠 026-32818844

☎️ 026-32818855 
 

 

 

 

۲۵ فروردین ۱۴۰۱ ۱۱:۱۴
تعداد بازدید : ۲۴۰