فراخوان مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در نظر دارد نسبت به تکمیل بانک ارزیابان و کارشناسان تخصصی خود در حوزه تایید صلاحیت آزمایشگاه‌ها اقدام نماید.
مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در نظر دارد با برگزاری فراخوان و انجام آزمون کتبی و مصاحبه های تخصصی نسبت به تکمیل بانک ارزیابان و کارشناسان تخصصی خود در حوزه تایید صلاحیت آزمایشگاه ها اقدام نماید.

فراخوان بانک کارشناسان مرکز ملی تائید صلاحیت ایران
فرم درخواست ارزیابان و متخصصان واجد شرایط برای انتخاب و ثبت در بانک کارشناسان
۱۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۷:۲۴
83C5635A-C9A2-4E44-9ECB-AA7E00C42950 |
تعداد بازدید : ۷۳۵