پژوهشگاه استاندارد|جایزه ملی کیفیت ایران|درخواست حضور در اختتامیه هفدهمین دوره جایزه ملی کیفیت

درخواست حضور در اختتامیه هفدهمین دوره جایزه ملی کیفیت

هفدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران بر مبنای مدل کیفیت جهان اسلام

مدیرعامل محترم واحد متقاضی جایزه ملی کیفیت ایران
مشخصات سازمان/شرکت/موسسه
* درخواست حضور در قالب نامه رسمی با سربرگ و مهر سازمان/شرکت/موسسه و امضاء بالاترین مقام تهیه و بارگذاری شود.
*
*
*
*
*
*
مشخصات همراهان (شماره 1)
مشخصات همراهان (شماره 2)
مشخصات همراهان (شماره 3)
مشخصات همراهان (شماره 4)
نشانی دریافت دعوتنامه
*
*


* = ضروری