رشته مهندسی محیط زیست - HSE - Environment

 

لینک جلسات مجازی کمیسیون های فنی تدوین استاندارد ملی 

رشته مهندسی محیط زیست - HSE - Environment

توجه : با کلیک بر روی عنوان هر استاندارد، به اتاق جلسه مرتبط هدایت می‏ شوید

 

 HSE-Code عنوان استاندارد دبیر استاندارد شماره استاندارد IPS مرتبط
 HSE-33 صنعت نفت - الزامات کنترل آلودگی آب  محمد امین نیک پی IPS-G-SF-880: 2013; IPS-E-SF-880:2013
 HSE-35 صنعت نفت - الزامات عمومی محیط زیستی  فریدون اسدی آسیابدری ---
HSE-30  صنعت نفت - الزامات کنترل آلودگی صوتی و ارتعاش سید شهاب معینیان IPS-G-SF-900: 2015
HSE-31  صنعت نفت - الزامات کنترل آلودگی خاک  محمد امین نیک پی IPS-G-SF-870:2015
HSE-32  صنعت نفت - الزامات مدیریت پسماند سید شهاب معینیان IPS-G-SF-130: 2012
 HSE-34 صنعت نفت - الزامات کنترل آلودگی هوا  محمدعلی رجبی IPS-G-SF-860:2014; IPS-E-SF-860: 2013