گروه پژوهشی فرآورده های غذایی، حلال و کشاورزی مشتمل بر 14 آزمایشگاه می باشد که عبارتند از آزمایشگاه های:

 • غلات، حبوبات و فرآورده های آن(Cereals, pulses and their products)
 • روغن ها و چربی های خوراکی (Edible fats and oils)
 • شیر و فرآورده های شیری (Milk and milk products)
 • خوراک دام و فرآورده های خام دامی (Animal feeding stuffs and animal raw products)
 • فرآورده های گوشتی (Processed meat)
 • قند و فرآورده های قنادی(Sugar and confectionary products)
 • میوه و سبزی تازه و فرآوری شده (Fresh and processed fruit and vegetable)
 • غذاهای کنسرو شده و آماده مصرف (Canned and ready to eat foods)
 • نوشیدنی ها، آب میوه و سبزی(Drinks, fruit and vegetable juice)
 • آب و پساب (Water and waste water)
 • اسانس و عرقیات گیاهی(Essential oils and distilled aromatic water) 
 • ادویه و افزودنی های فرآورده های غذایی، حلال و کشاورزی (Spices and food additives)
 • ارزیابی حسی (Sensory analysis)
 • حلال و ادعاهای تغذیه ای (Hallal and nutritional claims)