گروه پژوهشی سم‌شناسی مواد غذایی مشتمل بر 11 آزمایشگاه می باشد که عبارتند از آزمایشگاه های:
 
 • فلزات سنگین (Heavy metals)
 • مایکوتوکسین ها (Mycotoxins)
 • باقیمانده آفت کش ها (Pesticide residues) (در حال راه اندازی)
 • باقیمانده داروهای دامی (Residues of veterinary drugs) (در حال راه اندازی)
 • آلاینده های مواد غذایی (PAH, PCBs, Dioxins, ….) (Food contaminants) (در حال راه اندازی)
 • بیولوژی مولکولی (Molecular biology)
 • ایمنی نانو (Nano safety) (در حال راه اندازی)
 • بافت شناسی (Histology)
 • کشت سلولی (Cell culture)
 • بیوشیمی (Biochemistry)
 • آزمایشگاه حیوانات (Animals laboratory)